Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Oznámení Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
Navigace
« listopad 2022 »
listopad
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy MZE-kůrovec

MZE-Veřejná vyhláška z 27.7.2020.txt — Plain Text, 4Kb

Obsah souboru

Ministerstvo 
zemědělství 


Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 


Spisová značka.: 
14LH18295/2020-16212 
Č.j.: 
33784/2020-MZE-16212 


Vyřizuje: 
Ing. Jiří Bílý, Ph.D. 
Telefon: 
221812272 
E-mail: 
Jiri.Bily@mze.cz 
ID DS: yphaax8 


Adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 


V Praze 
dne : 27. 7. 2020 


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 


OPATŘENÍ 
OBECNÉ 
POVAHY 


Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy 
lesů, věcně příslušný 
podle 
ustanovení § 
49 odst. 
2 
písm. 
e) 
zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých 
zákonů (lesní zákon), 
ve znění 
pozdějších 
předpisů (dále jen „lesní 
zákon“), 
v 
souladu s 
§ 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující 


opatření obecné povahy, 


kterým 
se mění a doplňuje opatření 
obecné 
povahy 
vydané Ministerstvem 
zemědělství 
pod č. 
j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 
následovně: 


I. 


Příloha č. 
1 
opatření obecné povahy 
č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 
2020 
se 
nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. 


II. 


Toto opatření obecné povahy 
nabývá účinnosti 
dnem 
vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je 
toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství. 


III. 


Toto opatření obecné povahy 
se zveřejní též 
na úředních deskách obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností. 



Odůvodnění: 


Od vydání opatření obecné povahy 
č. j. 
17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 
4. 
2020, které 
je 
tímto opatřením 
obecné povahy 
měněno, došlo ke 
změně okolností při 
vývoji 
kalamitního 
poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou. 


Ke změně přílohy č. 
1: 


Ke změně 
přílohy 
č. 
1 (změna územní působnosti 
opatření) 
bylo nezbytné přistoupit 
z 
důvodu změny 
kalamitní situace v 
lesích na území ČR 
od doby 
vydání opatření obecné 
povahy 
č. 
j. 
17110/2020-MZE-16212 
ze dne 2. 
4. 
2020, 
kdy v 
důsledku pokračování šíření 
kůrovců došlo k 
zasažení a přímému ohrožení dalších 
katastrálních území kůrovcovou 
kalamitou. 
Podkladem 
pro změnu přílohy 
č. 1 
jsou výstupy 
analýzy 
dat dálkového průzkumu Země 
zpracované Ústavem 
pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs 
nad Labem, v 
rámci 
které byl 
detekován výskyt suchých stromů 
a holin v 
ohrožených 
lesních porostech a následně 
hodnocen ve vztahu k 
zastoupení ohrožených 
lesních porostů pro 
každé jedno katastrální 
území v 
ČR. Výsledky 
této analýzy 
byly 
dále upřesněny 
na základě skutečností známých 
Ministerstvu zemědělství z 
úřední 
činnosti, 
tedy 
z 
konzultace s 
orgány 
státní 
správy 
lesů 
jednotlivých 
krajských úřadů. Výsledný 
výběr 
katastrálních území, nově zařazovaných do 
přílohy 
č. 1 tohoto opatření obecné povahy, pak 
zohledňuje i 
potřebu ucelení dílčích 
rozdrobených oblastí 
do 
kompaktních celků 
a jejich ohraničení s 
ohledem 
na již 
zasažené 
okrajové plochy. Ucelení oblastí 
a 
jejich ohraničení je 
provedeno tak, aby 
byla zajištěna 
aktuálnost 
přílohy 
pro praktické 
využití vlastníky 
lesů zhruba do konce třetího čtvrtletí roku 
2020. 

Poučení: 


Proti 
opatření obecné povahy 
nelze podat opravný 
prostředek 
(§ 
173 odst. 
2 
správního 
řádu). 


Ing. Václav Lidický 
Otisk úředního razítka 
ředitel odboruhospodářské úpravy 
a ochrany lesů 


Přílohy: 


1. Seznam 
katastrálních území, v 
nichž 
platí opatření 2. 1. až 
2. 3. uvedená v 
opatření 
obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020. 
Rozdělovník: 


Obecní úřady 
obcí s 
rozšířenou působností 
-se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
úřadu 


Všechny 
obce na území České republiky 
-na vědomí a se žádostí 
o vyvěšení na úřední 
desce obecního úřadu (§ 
173 odst. 
1 správního řádu) 


Krajské úřady 
– na vědomí 


Vyvěšeno dne 


33784/2020-MZE-16212 2 


Sňato dne 


33784/2020-MZE-16212 


Akce dokumentů
© 2008-2022 Open-IT cz, s.r.o.